Piotr i Mariusz - Elementarna Osobliwość 17.02.23.txt

(4 KB) Pobierz
Wizyta na kwiecistej łšce.
Umysł podporzšdkowany pewnym prawdom, programom.
Energie można tylko zakodować albo rozkodować.
Zapisywanie dowiadczeń w każdej czšsteczce Istnienia.
Wszystko się składa z intencji, programów, energii.
Wybór przez czšsteczkę sposobnoci do manifestacji.
Przy bardzo silnej intencji, zmaterializujemy wszystko co chcemy.
Przykłady materializacji stosowanych przez awatara Sai Babę.
Możliwoć widzenia wiadomych podstawowych czšsteczek energii.
Nasz umysł tworzy intencje, według zmieniajšcych się teorii i powstaje to co.
Energia jako element wypełnienia iluzji.
Czšsteczki energii skupiajš się dzięki impulsowi czystej intencji.
W zależnoci od stanu skupienia czšstek, takie przejawienie otrzymamy.
W iluzji nie ma nic wiecznego, jest ona cały czas tworzona na potrzeby chwili.
Nic nie może powstać bez zamysłu, bez intencji.
Podstawowe czšsteczki budujš to co widzialne i niewidzialne.
Czšsteczki coraz bardziej się uwiadamiajš, gromadzšc zapisy swoich dowiadczeń.
Pojawienie się impulsu, okazji w czšsteczce do dowiadczania czego.
Wybieranie przez czšsteczkę, jakš częć projektu będzie materializować.
Częć czšstek które jeszcze nie dowiadczyły projektu, obserwujš inne czšstki.
Chętne wybieranie projektów powišzanych z wodš ze względu na większe możliwoci.
Wybieranie formy budzšcej największe zainteresowanie, która po prostu jest.
Teoretyzowanie umysłu na temat powstałej struktury.
Prawda po prostu jest, a to co tworzy umysł to tylko iluzja.
Nadajšc projektowi konkretnš nazwę, przejawi on nam się w ten sposób.
Ta istniejšca nowa struktura ma własnš wiadomoć i wyobrażenia o sobie.
Każda nowa struktura, to inny projekt dowiadczania.
Wewnštrz projektu, mylokształtu nie możemy stworzyć nowego mylokształtu.
Impuls, projekt przychodzi z zewnštrz a czšsteczki mogš wiadomie się do niego dołšczyć.
Czšsteczki jako osobliwoć, może znaleć się tam gdzie dokona wyboru.
Jako większy zbiór całoci, możemy wysyłać intencje do przejawienia projektu.
Odbierajšc projekt zmysłami, obserwujesz go i próbujesz zrozumieć bez udziału umysłu.
Próbujšc zrozumieć projekt umysłem, tracisz pozostałe informacje o całoci.
Stajšc się obserwatorem, nie musimy nic robić, bo stajemy się tym wszystkim.
Dowiadczenie bycia tym jest wyższym, prostszym sposobem zrozumienia.
Materialna kreacja jest nietrwała, zużywa szybko energię potrzebnš do jej przejawienia się.
Kreowanie nowego projektu, odbywa się kosztem energii większego zbioru osobliwoci.
Osobliwoci zbierajš ogromne iloci informacji i wiadomie je wykorzystujš do następnych dowiadczeń.
Każda osobliwoć posiada tyle energii, aby zapewnić sobie wieczne trwanie.
Umiejętnoć stworzenia projektu, zachęcajšcego do przejawienia się wszystkich osobliwoci.
Chęć dowiadczania projektów współodczuwania, ciszy, spokoju i błogoci.
Mniejsze czšsteczki, osobliwoci wypełniajš całš przestrzeń.
Większe osobliwoci, chcš się wzbogacić o nowe dowiadczenia.
Trudnoci w wytłumaczeniu, tego co mentalnie postrzegamy.
Nieudane próby opisywania przez umysł, nieopisywalnego.
Każda osobliwoć z której się składamy, ma własny interes, własnych dowiadczeń.
Jeli osobliwoci nie sš zadowolone, to mogš opucić projekt, wywołujšc np chorobę.
Osobliwoci sš zawsze w pełni wiadome, czego chcš dowiadczyć.
Nasze programy sš tworzone na najniższym poziomie, aby można było dowiadczać iluzji.
Osobliwoci tworzšce doskonałego kreatora, sš w pełni zadowolone jego projektami.
Przyjdzie moment że wszystkie osobliwoci, wypełniš wszystko doskonałociš, stajšc się Jednociš.
Po przejciu cyklu samodoskonalenia, nastšpi szukanie przez osobliwoci nowego dowiadczenia.
Będšc wiadomym nie będziesz kreował szukajšc rozwišzań, po prostu będziesz tu i teraz.
Wszystkie osobliwoci dšżš do tego, aby stać się Całociš wiadomš.
Jako co doskonałego, odłšczylimy się od Doskonałoci, aby odkryć co co jš nam potwierdzi.
Dokonujemy różnych wyborów, aby poznać Prawdę, którš jestemy.
Tworzymy iluzję, uznajšc jš za prawdę, która nam wytłumaczy kim jestemy?
Wszystkie osobliwoci odłšczajš się, aby dowiadczać tego czego nie rozumiejš.
Jeli jako osobliwoć czujemy jakie braki, to nie identyfikujemy się z Całociš.
Gdy stajemy się całociš, znikajš jakiekolwiek potrzeby, jestemy wiadomš błogociš.
System zbierania dowiadczeń jest ten sam, na wszystkich poziomach.
Pojawienie się wiatełka, symbolizujšcego nasze Ja skupione.
Rozmowa z wielkim białym duchem o uzdrawianiu własnš wiarš.
Uzdrowienie oka Sławka przez Lekarza.
Pomoc przy naprawie wzroku Leszka i Mariusza.
Rozmowa z demonami i potrzebš uwiadamiania przez nich ludzi, na swój sposób.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin