CF Gordon Cumming - Życie w Chinach - Wrażenia z podróży w przekł D-ra Wiktora Wolskiego z przedm Juliana Ochorowicza (1899).pdf

(16615 KB) Pobierz
BIBLIOTEKA
K
DZIEL W Y B O R O W Y C H .
C9.
M i:
a.
f
.
I
Y
m ott
m
(WRAŻENIA Z PODRÓŻY)
w przekładzie
D -ra W /ik to ra
W o lsk ie g o .
Z PRZEDM OW Ą
Juliana Ochorowicza.
Cena 4 0 ko¡
Wprenumeracie
W ARSZAW A.
R e d a k c y a i A d m in istracya;
J V o w v -S w ia t
1BOO.
42
,
DIHLIDTEKR DZIEŁ W
YBIIROW
YGiJ
W YCHO DZI CO TY D ZIEŃ
w oi>jętości jed nego toina,
WARUNKI PRENUMERATY
w W A R S Z A W IE :
Jtceznie
. (52 łomy), rs. 10
Z p rz e s y łk ą pocztową:
< p 0Ci.nie. . (5 2 tomy) rs. 12
«
3
półrocznie (26 tomów) „ 5
_ ' półrocznie (26 tomów) „
Kwartalnie (13 tomów) „ 2 Hop. 50
Za
odnoszenie do domu
15
kop. kwart.
/\UJartalni6 (Jo
tomoio) „
Cena każdego tomu 25 kop., w oprawie 40
kop.
DOPŁATA ZA OPRAWĘ:
Rocznie
. (za 52 tom y) . . . .
P ółrocznie, (za 26 tomów). . . .
K w artalnie (za
1 3
tomów). . . .
rs.. 6 kop. —
„ 3 „
„ 1 „ 53
Zn zm ianę ad resu n a prow incyi dopłaca się
20
kop.
G łó w n i. w sp ó łp raco w n icy:
Dr. P i o t r Cłąrrjielowski,
T e o d o r J e s k e C h o iń s k i ,
Dr. J u lia n O e łą o r o w ic z ,
Juliarą A d o l f Ś w i ę c i c k i .
W YDAW CY
REDAKTOR
Gronowski i Sikorski.
Franc. Jul. Gronowski.
Kedakcya i Administracya: W arszawa, Nowy-Świat
4 7 . —
Telefonu
5 6 4 .
lilie: w.Łodzi ul. Piotrkowska .V 92,— we Lwowie Plac Maryacki i. 4.
I> rukarm a Uranom ¡»kiego i Sikorskiego, N ow y-Sw iat ¿7.
0. F. Gordon Humming.
v c)
^s>
'o-
ŻYCIE I
u przekładzie
i
CHINA
°l
JJL
1
.
(WRAŻENIA Z PODRÓŻY)
J)-?'a Wiktora Wolskiego,
PRZEDM OW Ą
J u lia n a O ch orow icza.
B
I B
L
r
PaństaegoL icoyn^H eącgcgtciR e,
w
G
U W !O ik C H
WARSZAWA.
D RU K A RN IA
Granowskieg-o i Sikorskiego.
47. Nowy-Świat 47.
äBo.iefro I]¡eH3yporo.
Bapiiraua, 8 ¿TiíBapa
Zgłoś jeśli naruszono regulamin