Poldark.2015.S03E07.XviD-AFG.txt

(50 KB) Pobierz
1
00:00:03,000 --> 00:00:06,000
Nie mogê poœlubiæ Pana Whitworth. Mo¿e
powinienem poprosiæ ciê byœ poczeka³a?

2
00:00:06,000 --> 00:00:09,000
Mamy zaproszenie od Sir Francisa Basseta.

3
00:00:09,000 --> 00:00:11,000
Ufam, ¿e mamy du¿o wspólnego.

4
00:00:11,000 --> 00:00:12,000
Odrzuci³eœ ofertê?

5
00:00:12,000 --> 00:00:15,000
Jako sêdzia pokoju móg³byœ
zrobiæ wiele dobrego.

6
00:00:15,000 --> 00:00:17,000
Mój syn ma krzywicê?!

7
00:00:17,000 --> 00:00:18,000
Pokrzywiona ma³a kruszynka, prawda?

8
00:00:18,000 --> 00:00:22,000
Nie mog³em przewidzieæ w ¿aden sposób, ¿e
miesi¹c pó¿niej bêdê wolnym cz³owiekiem.

9
00:00:22,000 --> 00:00:26,000
Powinieneœ to wykorzystaæ.
Tak zamierzam.

10
00:00:26,000 --> 00:00:29,000
Drake Carne, mam rozkaz zabraæ
ciê do wiêzienia w Truro.

11
00:00:29,000 --> 00:00:31,000
Drake mo¿e zawisn¹æ?

12
00:00:31,000 --> 00:00:34,000
A co mog³abyœ poœwiêciæ
by uczyniæ go wolnym?

14
00:01:47,000 --> 00:01:50,000
Dobry wieczór! Powitajcie
swojego nowego graba¿a!

15
00:01:50,000 --> 00:01:52,000
Prêdzej cmentarnego rabusia.

17
00:01:53,000 --> 00:01:55,000
Nie mów Ÿle o ¿yj¹cych,

18
00:01:55,000 --> 00:01:57,000
szczególnie kiedy masz ich przed sob¹!

19
00:01:57,000 --> 00:02:01,000
Tak, sir, jestem jego córk¹. Jednak mam
nadziejê, ¿e nie jestem do niego podobna!

20
00:02:01,000 --> 00:02:03,000
Szans¹, ¿e bêdziesz mia³a powodzenie!

21
00:02:04,000 --> 00:02:06,000
Nie tañczysz?

22
00:02:06,000 --> 00:02:09,000
Bóg uznaje taniec za grzech.

23
00:02:09,000 --> 00:02:13,000
Zatem Bóg psuje ca³¹ dobr¹ zabawê!

25
00:02:14,000 --> 00:02:16,000
Co to za okazja?

26
00:02:16,000 --> 00:02:20,000
Zebranie pierwszych plonów z ziemi
podarowanej przez Kapitana Rossa.

27
00:02:20,000 --> 00:02:23,000
Odda³eœ swoj¹ w³asn¹ ziemiê?
Postrada³eœ zmys³y?

28
00:02:23,000 --> 00:02:27,000
Nawet jeœli, to ob³¹knie zes³ane
przez Boga, któremu ufamy.

29
00:02:27,000 --> 00:02:30,000
Zaufaj Rossowi. Lepiej na tym wyjdziesz.

30
00:02:30,000 --> 00:02:32,000
To prawda.

33
00:02:51,000 --> 00:02:54,000
Musimy wzmocniæ ochronê
naszych magazynów ze zbo¿em.

34
00:02:54,000 --> 00:02:57,000
Ci ludzie tylko czekaj¹,
¿eby nape³niæ ¿o³¹dki

35
00:02:57,000 --> 00:02:58,000
naszym kosztem.

36
00:03:00,000 --> 00:03:03,000
Sir Francis!

37
00:03:03,000 --> 00:03:05,000
Przypuszczam, ¿e nie s³ysza³eœ
ostatnich wiadomoœci?

38
00:03:05,000 --> 00:03:08,000
O mojej kandydaturze na
cz³onka parlamentu gimnnego?

39
00:03:08,000 --> 00:03:12,000
Przypuszczam, ¿e nie s³ysza³eœ ostatnich
wiadomoœci? Sir Piers Arthur nie ¿yje.

40
00:03:14,000 --> 00:03:16,000
To bardzo przykra wiadomoϾ.

41
00:03:23,000 --> 00:03:26,000
I najlepsza jak¹ us³ysza³em
w ci¹gu ca³ego roku.

42
00:03:38,000 --> 00:03:41,000
Wystarczy, ¿ono. Pewnie znasz
ju¿ ca³y modlitewnik na pamiêæ.

43
00:03:44,000 --> 00:03:46,000
Czy to nie mój obowi¹zek by dawaæ
dobry przyk³ad twoim córkom?

44
00:03:46,000 --> 00:03:48,000
Masz obowi¹zki wobec swojego mê¿a,

45
00:03:48,000 --> 00:03:50,000
które s¹ teraz wa¿niejsze.

46
00:03:55,000 --> 00:03:57,000
IdŸ i do³¹cz do swojej siostry.

47
00:04:44,000 --> 00:04:48,000
Chcia³abym by Drake i Sam
odnaleŸli szczêœcie.

48
00:04:48,000 --> 00:04:51,000
A ty je znalaz³aœ?

49
00:04:56,000 --> 00:04:58,000
W tym momencie tak.

50
00:05:09,000 --> 00:05:11,000
Chcia³bym, ¿eby zawsze trwa³o.

51
00:05:20,000 --> 00:05:23,000
100 lat w nastêpnym tygodniu!

52
00:05:23,000 --> 00:05:28,000
Ty to nazywasz flamandzk¹ koronk¹?
Wygl¹dam jak wysuszony nietoperz!

53
00:05:28,000 --> 00:05:30,000
Uwa¿aj na t¹ szpilkê!

54
00:05:30,000 --> 00:05:33,000
Nie chcia³abym krwawiæ
jak zarzynane prosiê.

55
00:05:33,000 --> 00:05:36,000
Dodaj nazwiska do listy.

56
00:05:36,000 --> 00:05:41,000
George Venables, Laurence Trevemper,

57
00:05:41,000 --> 00:05:43,000
Randolph Pentire.

58
00:05:45,000 --> 00:05:47,000
Oni nie ¿yj¹, ciociu. Pamiêtasz?

59
00:05:47,000 --> 00:05:49,000
Poka¿ mi. Kto zatem przyjdzie?

60
00:05:52,000 --> 00:05:56,000
Trevaunance? Bodrugan?

61
00:05:56,000 --> 00:05:59,000
Poldark, to ju¿ lepiej.

62
00:05:59,000 --> 00:06:01,000
Ludzie, których naprawdê lubiê!

64
00:06:05,000 --> 00:06:08,000
Nie chcê tego cz³owieka w moim domu!

65
00:06:08,000 --> 00:06:11,000
Tak naprawdê to te¿ dom ciotki Agaty.

66
00:06:11,000 --> 00:06:13,000
Czy nie moglibyœmy spe³niæ jej proœby

67
00:06:13,000 --> 00:06:15,000
z okazji jej setnych urodzin?

68
00:06:15,000 --> 00:06:19,000
Urz¹dzaj¹c frywolne przyjêcie, które
nie przyniesie nam ¿adnych korzyœci?

69
00:06:19,000 --> 00:06:21,000
Jakich korzyœci powinniœmy szukaæ?

70
00:06:24,000 --> 00:06:27,000
Przynajmniej œlub panny Penvenen
stworzy nam tak¹ okazjê.

71
00:06:27,000 --> 00:06:29,000
Na co?

72
00:06:29,000 --> 00:06:32,000
Dla mnie by wzmocniæ moje
stosunki z Lordem Falmouth.

73
00:06:32,000 --> 00:06:35,000
Sir Piers Arthur nie ¿yje.

74
00:06:35,000 --> 00:06:38,000
W Truro brakuje cz³onka parlamentu.

75
00:06:38,000 --> 00:06:40,000
A kim jest czowiek, który kieruje
swoimi przedstawicielami by

76
00:06:40,000 --> 00:06:42,000
zag³osowali na jego kandydata?

77
00:06:42,000 --> 00:06:43,000
Lord Falmouth.

79
00:07:51,000 --> 00:07:53,000
Obawiam siê, ¿e Drake
wci¹¿ têskni za Morwenn¹.

80
00:07:53,000 --> 00:07:57,000
¯a³ujê dnia kiedy pojawi³a
siê w jego ¿yciu.

81
00:07:57,000 --> 00:08:00,000
Za stworzenie Georgowi szansy
by zaszkodziæ ci poprzez nich?

82
00:08:00,000 --> 00:08:03,000
I za myœlenie, ¿e próbowa³em
z nim negocjowaæ!

83
00:08:03,000 --> 00:08:05,000
Ale te dni s¹ ju¿ za nami.

84
00:08:05,000 --> 00:08:09,000
Gra skoñczona, poszukiwanie
warunków równie¿.

85
00:08:09,000 --> 00:08:13,000
Mam propozycjê dla Drake'a.

86
00:08:13,000 --> 00:08:14,000
Jak¹?

87
00:08:16,000 --> 00:08:19,000
Stary kowal zmar³ w ostatnim miesi¹cu.

88
00:08:19,000 --> 00:08:22,000
Jest tutaj chata, stajnia

89
00:08:22,000 --> 00:08:24,000
i trochê ziemi obok.

90
00:08:24,000 --> 00:08:29,000
A ty masz umiêtnoœci w
kowalstwie, szybko siê uczysz.

91
00:08:29,000 --> 00:08:31,000
I ani gorsza przy duszy.

92
00:08:31,000 --> 00:08:34,000
Jest twoja, w³aœnie j¹ naby³em.

93
00:08:36,000 --> 00:08:38,000
Nie, bracie, to za du¿o.

94
00:08:38,000 --> 00:08:42,000
Nie lubiê mieæ d³ugów.

95
00:08:42,000 --> 00:08:43,000
Uratowa³eœ mi ¿ycie we Francji.

96
00:08:43,000 --> 00:08:46,000
Mój d³ug zosta³ teraz sp³acony.

97
00:09:06,000 --> 00:09:10,000
Bardzo cicho siê zrobi³o
bez Geoffrey'a Charles'a.

99
00:09:12,000 --> 00:09:14,000
Na szczêœcie Valentine
rekompensuje jego nieobecnoϾ.

100
00:09:14,000 --> 00:09:16,000
Nie wró¿y to nic dobrego.

101
00:09:18,000 --> 00:09:21,000
Nie jestem przekonana
sposobem leczenia Dr Choke'a.

102
00:09:21,000 --> 00:09:23,000
Ciemne pokoje, nogi w szynach,

103
00:09:23,000 --> 00:09:26,000
wstrêtne lekarstwa które
wywo³uj¹ u niego wymioty...

104
00:09:26,000 --> 00:09:29,000
Przyznajê, ¿e jego powrót do zdrowia
zajmuje wiêcej ni¿ obiecywano.

105
00:09:29,000 --> 00:09:32,000
Powinniœcie daæ sobie spokój z Choake'em.

106
00:09:32,000 --> 00:09:34,000
I co zrobiæ?

107
00:09:39,000 --> 00:09:43,000
Elizabeth Warleggan prosi
bym zbada³ jej syna.

108
00:09:43,000 --> 00:09:44,000
Zrobisz to?

109
00:09:44,000 --> 00:09:46,000
Póki nie mogê wróciæ na morze,

110
00:09:46,000 --> 00:09:48,000
mogê przynajmniej przydaæ siê na l¹dzie.

111
00:09:53,000 --> 00:09:56,000
Ja bym radzi³a pozbyæ siê tych szyn

112
00:09:56,000 --> 00:09:58,000
i wystawiæ go na
œwie¿e powietrze!

113
00:09:58,000 --> 00:10:00,000
Dr Enys nie zgadza siê z bajkami
jakiejœ starej kobiety.

114
00:10:00,000 --> 00:10:03,000
W tym przypadku, siê zgadza. Szyny
i powijak nie przynosz¹ efektów,

115
00:10:03,000 --> 00:10:06,000
a krzywica zaostrzy³a siê
z powodu braku œwiat³a.

116
00:10:06,000 --> 00:10:09,000
Dajcie mu œwie¿e warzywa i owoce,

117
00:10:09,000 --> 00:10:12,000
mleko matki, s³oñce. Zobaczycie
postêpy w ci¹gu kilku dni.

118
00:10:12,000 --> 00:10:15,000
Wiêc ¿adnych lekarstw, proszków?
Dr Choke przepisa³...

119
00:10:15,000 --> 00:10:17,000
Dr Choake przepisuje

120
00:10:17,000 --> 00:10:19,000
to co wspomo¿e jego
kieszeñ, a nie pacjentów.

121
00:10:19,000 --> 00:10:21,000
Wiêc mój syn nie bêdzie zdeformowany?

122
00:10:23,000 --> 00:10:26,000
Pod¹¿ajcie za moimi instrukcjami,
a nie bêdzie powodu do obaw.

123
00:10:31,000 --> 00:10:34,000
A wiêc twoje strszliwe
proroctwa siê nie sprawdzi³y.

124
00:10:34,000 --> 00:10:37,000
Urodzi³ siê pod Czarnym Ksiê¿ycem.

125
00:10:37,000 --> 00:10:42,000
Mo¿e unikn¹æ krzywicy, ale nie
mo¿e unikn¹æ swojego pochodzenia!

126
00:10:42,000 --> 00:10:46,000
Wiem co mówiê, niebawem bêdê
na tej ziemi ju¿ ca³y wiek.

127
00:11:05,000 --> 00:11:08,000
Mój drogi mê¿u, powinniœmy
ju¿ wyjechaæ na nasz œlub.

128
00:11:11,000 --> 00:11:14,000
Znowu pisa³aœ do Amirilacji?

129
00:11:14,000 --> 00:11:16,000
Nie. Dlaczego mia³abym?

130
00:11:16,000 --> ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin