umowa_sprzedazy.pdf

(57 KB) Pobierz
UMOWA
DOTYCZY KUPNA-SPRZEDAŻY POJAZDU SAMOCHODOWEGO
Marka pojazdu: …………………………………………………………………...…………
Nr rejestracyjny: …………………………………………………………………...………..
Nr nadwozia: …………………………………………. Poj. silnika ……………..….……..
Nr silnika: …………………………………………….. Rok produkcji: ………..….………
Zawarta w
…………………………..
pomiedzy SPRZEDAJĄCYM
1. Imię i nazwisko: ……………………………………….…….………….……...…………
Dowód osobisty serii ……. Nr …………..… wydany przez: ..……………...….………..
PESEL: ……………………………… NIP: ……………………………...…….……..
Adres zamieszkania: ………………………………………………………..……….……
2. Imię i nazwisko ……………………………………………………………..….………...
Dowód osobisty serii ……. Nr …………….. wydany przez: ……………..……....……..
PESEL: ……………………………… NIP: .……………………………..….………..
Adres zamieszkania: ……………………………………………………….......…………
SPRZEDAJĄCY sprzedaje pojazd, będący jego własnością, nie obciążony
prawami osób trzecich.
A KUPUJĄCYM
1. Imię i nazwisko: ……………………………………….……………….…….……..……
Dowód osobisty serii ……. Nr …………..… wydany przez: ..……………….…..……..
PESEL: ……………………………… NIP: …………………………………………..
Adres zamieszkania: ………………………………………………………….…..………
2. Imię i nazwisko …………………………………………………………….…….……...
Dowód osobisty serii ……. Nr …………….. wydany przez: ……………….…….……..
PESEL: ……………………………… NIP: .…………………………….……..……..
Adres zamieszkania: …………………………………………………….…………..……
SAMOCHÓD SPRZEDANO ZA KWOTĘ:
……………………..………..……………..
( słownie: …………………………………..………………………………..….…………..)
wraz z pojazdem przekazano dowód rejestracyjny o nr …………..………….….………….
wydany przez: ……….……………………………………………….…………..………….
KUPUJĄCY
stwierdza, że dokonał oględzin pojazdu osobiście i zapoznał się z jego
stanem techniczym, do którego nie zgłasza zastrzeżeń.
KUPUJĄCY zgodnie z obowiązującymi przepisami dokona w wydziale komunikacji
przerejestrowania pojazdu w terminie określonym ustawowo.
OPŁATĘ skarbową z tytułu nabycia pojazdu wnosi ………………………………………..
UMOWĘ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
OŚWIADCZAM, że żadna ze stron nie wnosi zastrzeżeń do zawartej transakcji, co
poświadczam własnoręcznym podpisem.
SPRZEDAJĄCY:
1. ……………………….
2. ……………………….
KUPUJĄCY:
1. …………..……………..
2. …………………………
Data: ………………………. Miejscowość: ….........................................
Zgłoś jeśli naruszono regulamin