Kalendarz Przyjaciółki 1985.pdf

(22972 KB) Pobierz
f
\
Redaktor naczelny: EWA ŁUSZCZUK
Redaktor odpowiedzialny: HENRYKA WYGODA
Sekretarz redakcji: MIROSŁAWA GRZESZAK
Projekt okładki i rysunki: WŁODZIMIERZ LEWIŃSKI
Opracowanie graficzne i rysunki: TADEUSZ KAZUBEK
Zdjęcia: MAREK KALINOWSKI, CAF i archiwum
Redaktor techniczny: HANNA NALIWKO
Korekta: DOROTA NAGŁOWSKA
4H.Sz.until.E.of.T!
Adres redakcji: Tygodnik „Przyjaciółka” 00-490 Warszawa, ul. Wiej­
ska 16, tel. 28-24-11. Wydawca: Wydawnictwo Współczesne RSW
„Prasa-Książka-Ruch” 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12.
Nakład: 500 tys. egzemplarzy. Cena: 150 zł.
Oddano do składania w lipcu 1984 r. Podpisano do druku i druk ukoń­
czono w styczniu 1985 r.
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-Książka-Ruch” w Ko­
szalinie. Zam. D-430 T-68.
ananas
Drodzy
Czytelnicy
W ubiegłym roku Kalendarz
„Przyjaciółki” poświęcony był sze­
roko pojętej kulturze życia. Idzie­
my „za ciosem”. W tym roku mo­
tywem przewodnim Kalendarza jest
szeroko pojęta KULTURA ŻYCIA
W RODZINIE I MIĘDZY RODZI­
NAMI, a uńęc to, co w pojęciu tym
się mieści: problemy współżycia ro­
dziny wielopokoleniowej pod jed­
nym dachem, kwestie na styku: ro­
dzice-dzieci, sprawy rodzin miesz­
kających z dala od siebie, wreszcie
zagadnienia rodzin sąsiedzkich.
prowadzić ustalając wspólnie, wie­
czorami, co takiego się zdarzyło,
aby to w kronice rodzinnej odnoto­
wać (jeśli zabraknie miejsca można
dole pić kartkę)
to już Wasza
sprawa. Nam chodzi o to, aby po­
wstał trwały zapis życia rodziny w
każdym miesiącu, który złoży się
na rok, a potem na wiele, wiele lat,
bo zamierzamy co roku zostawiać
miejsce na „Kronikę rodzinną”. Bę­
dziecie z pewnością zaglądać do
niej z sentymentem po latach. Wy,
Wasze dzieci i wnuki. Ciekawsze
„Kroniki
rodzinne”,
uzbierane
przez rok, gotowiśmy drukować w
„Przyjaciółce”.
Nowością w Kalendarzu jest...
puste miejsce. Zostawiliśmy je
specjalnie przy każdym miesiącu,
Chcielibyśmy w ogóle, aby ka­
chcemy bowiem zachęcić Was do
prowadzenia „Kroniki Rodzinnej”, lendarze „Przyjaciółki” tworzyły
do zapisywania tu wszystkich w y ­ pewną całość, aby stanowiły coś
darzeń, które
zdaniem Waszym więcej niż tylko kalendarz, co słu­
były znaczące dla życia rodziny żyłoby nie przez jeden rok i nie
czy poszczególnych jej członków. tylko Wam.
Rozpoczynamy więc
na przy­
Czy zlecicie prowadzenie kroniki
jednej osobie, czy też będziecie ją kład
drukowanie „Małej ency-
з
Zgłoś jeśli naruszono regulamin