INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK KOMPUTEROWY – CNC ECS 872.pdf

(922 KB) Pobierz
ECKERT
®
Automatyka Spawalnicza Sp. z o.o.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STEROWNIK KOMPUTEROWY – CNC ECS 872
Producent zastrzega sobie mo liwość dokonania zmian technicznych urządzenia.
SPIS TREŚCI:
I. Rozpoczęcie – zakończenie pracy. .................................................................................................... 3
II. Rozpoczęcie pracy – kolejność czynności........................................................................................ 4
III. Przyciski sterujące........................................................................................................................... 4
IV. Referencje. ...................................................................................................................................... 9
V. Opcja Ręczny – funkcje makro. ..................................................................................................... 10
1. Opis głównych funkcji makro. ................................................................................................ 10
2. Przykładowe programy makro. ............................................................................................... 12
VI. Ustawienie krzywizny blachy ....................................................................................................... 13
VII. Technologie cięcia ....................................................................................................................... 14
Wybór technologii cięcia. ............................................................................................................... 14
1. Cięcie tlenem oraz okna wprowadzania parametrów.............................................................. 15
2. Cięcie plazmą oraz okna wprowadzania parametrów. ............................................................ 17
3. Trasowanie markerem oraz okna wprowadzania parametrów. ............................................... 19
VIII. Punkt startowy programu. .......................................................................................................... 21
IX. Wybór programu. .......................................................................................................................... 22
X. Menu
PROGRAM...........................................................................................................................
22
1. Program ....................................................................................................................................... 22
2. Edytor .......................................................................................................................................... 23
2. Eksplorer plików: ........................................................................................................................ 24
2.1. Opis funkcji Eksplorer plików: ............................................................................................ 25
2.1.1. Funkcje Kopiuj - Wklej:................................................................................................ 25
2.1.2. Funkcja usuń: ................................................................................................................ 26
2.1.3. Funkcja Utwórz folder: ................................................................................................. 26
2.1.4. Funkcja Zmień nazwę: .................................................................................................. 26
2.1.5. Funkcja odświe :........................................................................................................... 26
2.1.6. Peryferia : ...................................................................................................................... 26
3. Menu Wybór programu:.............................................................................................................. 26
4. Menu Wybór bloku: .................................................................................................................... 27
5. Przejazd po konturze. .................................................................................................................. 27
6. Powrót do punktu cięcia po zaniku zasilania. ............................................................................. 28
7. Przerwanie procesu cięcia w celu czyszczenia dyszy. ................................................................ 29
I. Rozpoczęcie – zakończenie pracy.
Nale y pamiętać o zachowaniu odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania urządzenia.
ZAŁĄCZANIE:
Przekręcamy kluczyk na panelu sterowniczym w pozycję 1 i przyciskiem Start uruchamiamy
maszynę.
Następne ładuje się system Windows i uruchamiana jest aplikacja sterująca maszyną.
Rys. 1. Ekran początkowy sterownika.
WYŁĄCZANIE:
W menu głównym maszyny nacisnąć przycisk
następnie nacisnąć przycisk
maszyna zapyta czy wyłączyć zasilanie nale y nacisnąć przycisk
poczekać a system się zamknie.
Przekręcamy kluczyk na panelu sterowniczym w pozycję 0.
Uwaga:
Przekręcenie stacyjki w pozycję I załącza system utrzymania optymalnej temperatury pracy.
Gdy temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się wypalanka przekracza zakres od 0
o
C do
30
o
C nale y na czas nie uruchamiania maszyny pozostawić załączoną stacyjkę (wbudowany
termostat utrzymuje optymalną temperaturę wewnątrz obudowy maszyny)
UWAGA:
Nieprzestrzeganie powy szej kolejności uruchomienia sterownika mo e powodować – brak
posuwu wypalanki, wyświetlanie komunikatów błędów o braku komunikacji z kartami
wejść i wyjść lub uszkodzenie sterownika maszyny.
II. Rozpoczęcie pracy – kolejność czynności.
W pierwszej kolejności załączane jest napięcie zasilania maszyny (przekręcenie stacyjki, naciśnięcie
przycisku START). Sterownik przejmuje kontrole nad napędami, analizuje stan aktywnych wejść i
ustawia odpowiednio wyjścia sterujące maszyną.
Referencje wykonywane ka dorazowo po załączeniu maszyny, są niezbędne do jej prawidłowego
działania. Umo liwiają systemowi sterowania prawidłową interpretację faktycznie przebytej przez
maszynę drogi. Ma to kluczowe znaczenie dla określenia programowych punktów krańcowych
jezdni, – czyli pierwszego stopnia zabezpieczeń, przed niekontrolowanym przejazdem maszyny.
Wybieramy technologię cięcia. W zale ności od rodzaju ciętego materiału, grubości materiału,
parametrów narzędzia tnącego wybieramy technologię cięcia plazmą lub palnikiem tlenowym.
Nale y pamiętać, e podczas cięcia zmieniają się parametry procesu cięcia, części szybkozu ywające
się palników (zarówno tlenowych jak i plazmowych). Rodzaj narzędzia tnącego nale y wybrać przed
rozpoczęciem pozycjonowania urządzenia.
Przy wyborze programu nale y zwrócić uwagę na gabaryty detalu. Nale y zastanowić się czy nie
trzeba obrócić programu, aby zmieścił się na arkuszu blachy.
Miejsce rozpoczęcia cięcia, tzw. punkt zerowy (startowy) oznacza początek wykonywanego
programu. Punkt ten jest zapisywany w tabelach technicznych sterowania, co umo liwia ponowny
wybór nie dokończonego programu (na przykład z powodu zaniku zasilania) bez potrzeby
ponownego pozycjonowania maszyny do arkusza blachy.
III. Przyciski sterujące
Przyciski znajdujące się pod sterownikiem zostały przedstawione na rysunku 3.1.
Rys. 3.1 Graficzne przedstawienie rozmieszczenia przycisków pod monitorem.
Pełen opis funkcji poszczególnych przycisków z rys. 3.1.
Przyciski ponumerowane od 1 do 8 słu ą do załączania i wyłączania
narzędzia do pracy (kolejnego suportu).
Manualne podnoszenie narzędzia „góra” .
Manualne opuszczanie narzędzia „dół”.
Przyciśnięcie przycisku w połączeniu z przyciskiem „dół” danego
narzędzia powoduje włączenie trybu Auto dla tego narzędzia.
Przyciśnięcie przycisku w połączeniu z przyciskiem „góra” danego
narzędzia powoduje wyłączenie trybu Auto dla tego narzędzia.
Przycisk uruchomienia wybranego narzędzia z przyporządkowanymi dla nich
parametrami. Przycisk jest równie u ywany, do ponownego rozpoczęcia
przerwanego na linii programu ( zamiast klawisza START).
Załączenie palników tlenowych. Następuje podanie iskry na zapalarkę oraz włączenie
gazu palnego i tlenu słabego.
Włączenie gazu tnącego „cięcie”.
Przycisk mo emy u yć, gdy jest ustawione za du e ciśnienie gazu palnego,
wówczas po wyłączeniu gazów, następuje wyciek z palnika gazu palnego i jego
spalanie. Aby zapobiec dymieniu mo na wydmuchać ten gaz poprzez włączenie gazu
tnącego.
Włączenie gazu tnącego „cięcie z podgrzewaniem”
z zapamiętaniem czasu
podgrzewania blachy.
Włączenie gazu tnącego „cięcie z podgrzewaniem” bez zapamiętania czasu
podgrzewania blachy.
Przełączanie tlenu w sekwencji:
tlen mocny na tlen wpalania,
tlen wpalania na tlen tnący,
tlen tnącego na tlen słaby,
tlen słabego na tlen mocny.
Włączenie przycisku cięcia
zawsze przełączy nas w
tryb pracy cięcie.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin