Agresywna kobieta.pdf

(370 KB) Pobierz
Autor: Tesa
Opowiadanie erotyczne przeznaczone wyłączne dla osób pełnoletnich.
AGRESYWNA KOBIETA
Manuela – mimodoćatrakcyjnegowyglądu– miałaaniżonepocuciewłanejwartociByła
kobietąniemiałą,peącąiwniemal każdejytuacji,wymagającej kontaktukimobcymNie
lubiłabytniopdaćcauinnymiludmi,byłatypemamotnickiMiałatylkojednegopryjaciela
– Ruperta – którympotykałaicaaminadrinkaiplotkiWidywaliimniejwicejraw
tygodniuZnaliijużodpodtawówkiijużwtedybylidobrymipryjaciółmiTakpootałodotera,
choćodtamtegocauminłoprawietrydiecilatŻonaRuperta– nimjecemarławtragicnym
wypadku – byłanajlepąpryjaciółkąManueliKobietyponałyiwłaniepoprzez Ruperta i od razu
prypadłyobiedogutuWtamtychcaachpotykaliiawewetrójk– Manuela, Rupert oraz
jegożonaKiedyjednakginła,Rupertnajakicaamknąłiwobieiprawieniewychodił
domuNiedawnojednaknówacąłpotykaćiManueląipowoliwracałdowojego dawnego
życiaJednakżewidując iManuelą,wciążwpominałwojążon, poktórejtracieobydwojeculi
smutek.
ManuelatałanagapredlutremMokreblondwłoyopadałyjejnaramionaWłaniewyłapod
prysznica i – jaktomiaławwycaju– pryglądałaiwojemuciału,prywiąującbytdużąwag
wytkimjegoniedokonałociom, takimjakniecoodtającebiodracytrochbytobwiłepieri,
lecniedotregającwoichaletJejaniżonaamoocenabrałaitego,żejużoddieckabyła
małokontaktowa– jejrówienickitrymałyiaweraem,aonapdałacawamotnoci
Chciałabyćtaka,jakinnediewcyny,lecnieumiałanalećnimiwpólnegojyka,dlatego
trzymałainaubocuOdkądpamitała,pryjaniłaitylkoRupertem,apóniejtakżejego
żoną pojrałanaegarekZapółgodinymuiwyjćdomuZacłaiwicykować– podeła
doulady,wyunłająipokrótkimperaniuwyjłaparpońcoch oraz pas podtrymującyPo
wciągniciupaanabiodra,podwinłapońcochiwłożyławniątopPowoli,dokładnie,acła
naciągaćnylonnawojąnogPrycepiłapońcochpakieminaciągnładrugąPryjrałaiobie
w lustrze – wyglądałateratrochjakdiwka ze swojego ulubionego filmu porno – z cipąna
wierzchu, odziana jedynie w czarne pońcochyUwielbiałapońcochy,aletylkotepodtrymywanena
paieamononectoiobuwałyibrydko„marcyły”inanode,agumkapodtrymująca
nieprzyjemnie gniotłagórnącćudaamononenatomiatmiałyamealety– byływygodne,nie
obuwałyi,nylonpryjemnieopinałnogigrałją,aponadtopoprawiałwiualnewalorynóg
Manuelaauważyła,żekiedymanaobiepońcochy,mżcynipowicająwikąuwagjejudom
NawetRupertcaamiimiwtedypryglądał– włacaodcau,kiedytraciłżonUbrałacarny,
koronkowytanik,któryjakbytanowiłkompletmajtkami,pocymwłożyłaelegancką,granatową
ukienkByładoćkrótka– akrywałaudomniejwicejdopołowyManuelalubiła,kiedymżcyni
patrylinaniąpożądaniemPoprawiałotoniecojejamoocenZawejednakbałaiwtedy,że
którymożedoniejpodejćiagadać,cowprawiłobyjąwniepryjemneakłopotanieWolałatylko
pobudićwojąantajmylą,żejetoberwowana,lecnieprowokowaćnicwicejPopatryłana
iebierajeceamamuiałaprynać,żewyglądałaniebrydkoWyuyławłoyuarką,po
cympodeładodrwiwyjciowych,włożyłacarnebutynawyokimobcaieiwyłamiekania
W retauracji była pred caem, Rupert jednak już iediał pry toliku Podeła do niego
ekownym krokiem, wymuonym pre wyokie obcay Mżcyna pił drinka i nie widiał
nadchodącejManueli
- Hej – rekła,kładącmuniemiałorknaramieniu
- O,Mania!Jetewceniej
- Tyteż– Manuelauiadłanapreciwpryjaciela
- Tak,niemogłemuiediećwdomu,wicpryedłempredcaem,żebyobiechlapnąć
ManuelaumiechnłaiłodkoDotolikapodedł kelnerKobietaamówiłaobielampkwina,a
Rupert kolejnego drinka.
- Zjeco?– pytałmżcynapryjaciółk
- Nie,niedawnojadłam,poatymwdomumammnótwojedenia
- Ok,jateżnaraieniejetemgłodnyIcotamuciebie?– Rupertpróbowałacąćromow
ManuelaacerwieniłaiipuciławrokNigdyniewiediała,coodpowiedieć,kiedyktoadaje
pytanietypu„couciebie?”Ocodokładniemuchodiło?
- Niiic- odparłaniemiało
Pocątkoworomowainiekleiła,jednakkiedyManuelawypiładwielampkiwina,jejpewnoć
iebiewrołaiobydwojeRupertemacliżartować,plotkowaćorawpominaćdawnecay
- Wiesz co? – powiediałwpewnymmomencieRupert– Chodmyiprejć,albomieńmylokal
Tutajcoramniejmiipodoba.
Recywicie,wiecoremdotejemranejretauracjiacłychodićiamepodejranetypy
- DobreMożemypójćdomnie– aproponowałakobieta. – Mamdobryampanidużoałatki
- No,tochodmy– umiechnąłiRupert– Chtniekotuj twojejałatki,trochgłodniałem
Dopili,comieli,awołalikelnera,apłaciliiwyliRuyliwkierunkumiekaniaManueli
WdomuManuelakaałaRupertowirogocići,aamaudałaidokuchni,byprygotować
prekąkioraalkoholNalałaampanadodwóchdużychkielichów,chyliłaiiwyciągnłaaki
niedużepudełkoWyciągnłaniegodwieowalnetabletki,rokruyłajeapomocąwałkadociata,
pocymwypałaproekdojednegokielikówZamieałałyżeckąNatpnienałożyła na dwa
talereałatki,adojednegonichwypaładwiekolejnerokruonetabletkiUmiechnłaiama
doiebie,włożyłaobierkpodukienkipogłakałaichwilpołonieUłożyłatalereora
kieliszki na tacy i ruyławtronalonu, gdziecekałnaniąRupertMżcynawłącyłobie
telewiorioglądałjakiilmcyerialKiedyjednakManuelawróciłakuchni,wyłącyłtelewiori
umiechnąłidoniejByłjużniecopodpityKobietapotawiłatacnatoleipodałajedentaler
orakielichpryjacielowiamauiadłakołoniegoiwiłaobiedrugietawNajedlii,napili,po
cymManuelapryniołakolejnegoampana Widiała,żewtawionyRupertpryglądaicoru
jejmyłowymnogomKilkaraypryłapałagoteżnawpatrywaniuiwjejdekoltNiedawała
jednakpoobieponaćtego,żetoauważaZdaryłoiteż,żeRupert– niby dla zabawy – chwycił
udopryjaciółkiicinąłjelekko,pocymchwiljepogładiłGadałprytymcoweoło,myląc,że
kobieta nie domylii,ocomuchodiTakminłaprawiegodinaPotymcaieRupertrekł
- Oj,chybaadużowypiłem
Manuelapopatryłananiegotroką
ZkażdąchwilątwarRupertatawałaicorabardiejcerwona
- Mueićdotoalety– wybełkotałniebawem.
Wtał,atocyłiipadłpowrotemnakanap
- leżjetemmcony- Ocyamemuiamykały
Pochwilipałjakniemowl,chrapiącgłono
ManuelachwyciłagoaramiipotrąnłanimNictoniedałoUderyłagolekkowpolicekTo
takżegoniebudiłoWranłamunaduchem,potrąnłanimmocno,lectorównieżnie
prynioło eektuKobietaumiechnłaiwtedypodnoemiłapałaRupertaakroceCułapod
podniamijegomikkiegopeniacinłagomocno,adrugąrkąpogładiławojełonoPo chwili
wtałaichwyciłaRupertaadłońciągnłamżcynkanapyiniemałymwyiłkiemacła
ciągnąćgopopodłodewtronmałegopomiecenia,którenajdowałoinakońcukorytaryka
RupertwciążpałTabletkidobreadiałałyWpomieceniunajdowałoijedynietojącepod
cianąłóżkoWcianwmontowanebyłydważelaneprty,którychwiałymetalowekajdanki,
prycepionedoprtówkrótkimiłańcuchamiByłototajnepomiecenieManueli,któregoRupert
nigdy niewidiałWciągnłapryjacielanałóżkoiatarłarceuciechyUcałowałajegouta
Prygryłajegodolnąwarg,dłońmigładącgopoklatcepieriowejWłożyłaRupertowi rkdo
podniipremajtkipomaowałajegoprąciePochwilioderwałaiod Rupertaipopatryłanań
góryRopiłamukouliciągnłająmżcynyPryjrałailubociąjegomukularnej,
aronitej klacie,pocympoliałajądelikatnie,byaramocnougryćjegobruchDrgnąłwtedy
lekkoManuelapodniołagoiuadiłapodcianąkułagowiącymikajdankamiRcemiałlekko
unieionewgórKobietawiłaiaciąganiepodnipryjacielowiPochwilileżałniemalnagi–
miałnaobiejedyniemajtkipodłóżkaManuelawyciągnłakolejnyłańcuchiwiąała nim nogi
RupertaZapiłakłódkąNaocymżcynynałożyłaprepakTera,gdyjejpryjacielibudi,
niebdienawetmógłiporuyćiniebdienicwidiałKobieta,ocekującnatenmoment,
opuciłapomiecenieiudałaidoalonu,bynapićijeceampana
RupertatraniebolałokroceCogotammocnoucikałoByłwjakimleie,alewmajtkachmiał
co,cotranieuwierałogowpeniaPochwilibóltałitakilny,żeotacającyRupertalaromył
iMżcynaodykałwiadomoćNiebyłwżadnymleie,pałgdie,aleniewiediał,gdieNie
mógłotworyćocunie– mógłjeotworyć,alemimotonicniewidiałWciążcułtylko,żeco
jedipojegopeniie,cypiego,cikaigniecie
- Co jest, kurwa?! – bulwerowałi
UcikwjądrachelżałKtoiporuyłRupertcuł,żektojetkołoniego,iżetowłanietenkto
gniótłjegokroceOobatawtałaicymtreliła– byłotojakbytraniciebicaRuperti
pretrayłCoi,dokurwyndy,diało?Otatnie,coobieprypominał,toalonManueliByłu
niej,piłampana,nagleleipocułpotem nie wiadomo, coitało
- Nocoidieje?– pytałetrachemwgłoie
KolejneudereniebicaTymraemtraiłowniego– dotałpoudie
ManuelacałejiłycikałapremateriałmajtekkroceRupertaWykrcałamuiuta,gryłago,
iadałananimMiałanaobiejedynie koronkowe majtki, taki sam stanik, oraz carnepońcochy
podtrzymywane pasem. Wkońcumżcyna zbudził i iułyałajegout
- Co jest, kurwa?!
WtedywtałaipodnioławójbicUderyłanimameiebie,poudieWygiłaibóluLubiłaból
– cućgo,ajecebardiejadawaćgoinnym
- Nocoidieje?– pytałRupert,tymraempretrazony.
KobietauderyłagobicemżajcałikuliłiManuelakopnłagowkrocekrywiłibólu
- Ej,ktotujet?Coidieje?– pytał
- Gówno!– warknłaManuela
- Manuela? – pytałakoconymgłoemRupert– To ty?
- A kto inny?!
Położyłaboątopnamajtkachpryjacielainadepnłanaiutaniemalcałymciżarem
- OBoże- tknął,wykrywiłiipocerwieniał– Błagam,Manuela
Kobietaabrałatop
- Co ty robisz? – pytałprerażonyRupert– O co tu chodzi?
KobietaklknłaprednimiacłauwaćmumajtkiPredocamiadyndałjejwiącypeni
Wykrciłago
- Manuela, co ty robisz z moim fiutem?!
cinłamocno
- Aaaaaaa!!! – awył
- Robi,comiipodoba– wyycałakobietaiuiadłanakrocuRuperta
- Czemu mi to robisz?
- Bomamochot
Pryunłabiutdojegotwary
- Co to? – pytałtak,jakbymylał,żepryjaciółkachcegouduićtymipodukami
- To moje cycki – odparła– Możeobiepoliać
Mżcynaodwróciłgłow
- Niechcemoichcycków?– spytałaawitaManuela,mocnoprygniatającwoimtyłkiemjądra
Ruperta.
KiedymuonydotegoRupertwyunąłjykipoliałtanikManueli,tauniołamiednicRupert
odetchnąłulgąPochwiliprycinłamucłonkacipą
- Noco,niechcecitanąć? – pytała
- Manuela,pretań- odparłbłagalnie
- Twójchujdotykateradomojejcipki- wydyałaManuela,poruającinacłonkukolegi–
Dielinatylkomateriałmoichmajtek
- Manuela,dajpokójCobynatopowiediałamojażona?
- Ona nieżyjejacierżntak,żepopamitanaawe
CoraintenywniejocierałaiokrocepryjacielaJejbiutnajdował inajegotwaryWygiła
rcedotyłuiropiłaobietanikOpadłnaklatRupertaNagiepierinalałyinajegotwarzy.
- Ssij mi sutki! – rokaała
- Manuela,pro
- Ssij mi, kurwo, suty!!! – całymciżaremgniotłaiutaRuperta
Mżcyna,chcącniechcąc,muiałpryaćidonabrmiałejbrodawkipryjaciółkiTapołożyła
dłonienajegoklacieiacła drapaćgodługimipanokciamiZpocątkulekko,leccaemcora
mocniejWkońcuRupertledwowytrymywałból
- Błagam,Manuela,wiejaktoboli?– jcał
- Imaboleć
- Cojacitakiegorobiłem?– pytałbeilnie
- Nic – odparła spokojnie. – Po protutaklubiNiegadaj,tylkoliżmipieri!
- Rcemidrtwiały
- Toteratwójnajmniejyproblem
ManuelauniołailekkoiciągnławojemajtkiPrylgnłanagącipkądoprąciamżcyny.
- tykamyinarądami– wyapałamudoucha– Mojacipajetteragoła,takjaktwójkuta
WciążałjejpieriKobietawycuwała łonem,żepeniRupertapowolironieZacłaijece
intenywniejoniegoocieraćByłjużnawpółwwiedionyWtałaitanłapredRupertem,tyłem
do niego.
- Mapredtwarąmójtyłek!– powiediałaotro– Liżpoladki!
KiedyRupertitymociągał,potawiłatopnajegokrocuinówprygniotłajądra- wtedy od
rauabrałialianieOnawtymcaielekkomaowałatopącoratywniejeprącie
OdwróciłaiprodemdoRupertaiuniołanogPrytawiłamukolanodotwaryWiedąc,coma
robić,RupertwyunąłjykKobietaporuałanogą,by kolega mógłjąliaćpocałymudie. Po chwili
uniołanogjecewyżej ipryłożyłajądorkiRuperta– tak, by mógłłapaćajdrneudko
- Pomacaj sobie,bokujeden,nogwojejpryjaciółki- ruciłapogardą
cinąłjejudoOdunłaiipowrotemuiadłapry jego kroczuPrytawiłamutopdotwary
- Liż!– rokaała
Kiedyliałjejokrytąnylonemtópk,onadłoniąpieciłajegocłonkaByłjużwpełnymwwodie
- I widzisz? – pytała– PodnieciłeiTybockuKrcącitakieabawy, co? Zawsze tego
chciałe?
- Nieprawda- Rupertacerwieniłiipuciłgłow
- lepałacitoi!– Manuelacinłamocnoprącieiwykrciłaje
Rupertażiwykrywiłijknął
- Ssaj mi palce! – warknła,prycikająctopdotwarypryjaciela
Robiłtodelikatnieinamitnie,uważając,bywjakipoóbniepodpaćwojejdrcycielcePochwili
Manuela znówuiadłanacłonkuRuperta,chwilioniego ocieraławoimłonem,pocym
chwyciłaiutawdłońinakierowałagonawąparkGłówkawunłaidorodkaNaparłanań
całymciżarem,centymetrpocentymetrepochłaniającpochwąnabrmiałąpał
- ManuelaManuela- jcałRupert
Uderyłagodłoniąwpolicek
- Morda, psie! – warknłainabiłainańdokońca
Rupertwetchnąłtylko cicho,pocymumilkł. Manuela acłalekko poruać biodrami. Jej ruchy
tawałyicoraybeicoramocnieje
- UuU! UuU! UuU! – acławyć
WbiłapanokciewklatRupertainiemaldokrwirodrapałajegokórMżcynatylkoikrywił
lecnicniepowiediałManuelakakała jużponimjakdika,ujadającidrapiącgo pocałymciele
ChwyciłabicidieliłanimRuperta potwaryWyrabóluryującyinajegoutachtaknanią
podiałał,żepocułapryjemneciepłowkrocu
- Ty bury chuju!!! – kryknłaijeceprypieyłaruchy
Rupertacąłlekkoporuaćbiodrami,dopaowującidojejtempaManuelapatryła nalady
woichpanokcinaklaciepryjacielaNatwarymiałcerwonąkrechodchlaniciabicemCiepło
roeło ipocałymcieleManueliZacłakwicećjakarynaneproi,drapiącRupertatak,że
ciekłamukrewNiepamitała,cykiedyudałojejioiągnąćtakpotżnyorgamNicjejteranie
obchodiłoPochwiliacławalniaćruchy,ażwkońcuupełnieiatrymałaWciążgłono
Zgłoś jeśli naruszono regulamin