Bellarmin - Katechizm mn.pdf

(399 KB) Pobierz
Ś
W
. R
OBERT KARD.
B
ELLARMIN
SI
BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA
KATECHIZM MNIEJSZY
CZYLI
NAUKA CHRZEŚCIJAŃSKA
KRÓTKO ZEBRANA I UŁOŻONA
Z ROZKAZU
KLEMENSA VIII PAPIEŻA
KRAKÓW 2013
www.ultramontes.pl
SPIS PRZEDMIOTÓW
Str.
Potwierdzenie Klemensa VIII Papieża ................................................................ 3
Uwaga .................................................................................................................. 4
Modlitwa przed nauką, i Modlitwa po nauce ...................................................... 5
KATECHIZM
O tym co jest Chrześcijanin, i o znaku Krzyża Św. ............................................ 6
Wykład Składu Apostolskiego ............................................................................ 7
Wykład Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego .................................. 11
O Przykazaniach Bożych ................................................................................... 14
O Przykazaniach Kościelnych ........................................................................... 17
O Radach Ewangelicznych ................................................................................ 18
O Sakramentach ................................................................................................. 18
O Cnotach teologicznych i głównych ................................................................ 20
O Darach Ducha Świętego ................................................................................ 21
O Uczynkach miłosiernych ............................................................................... 22
O Grzechach ...................................................................................................... 23
O Czterech ostatnich rzeczach człowieka ......................................................... 25
O Różańcu ......................................................................................................... 26
Akty potrzebne do zbawienia ............................................................................ 27
Oddanie się pod opiekę Najświętszej Panny ..................................................... 28
Litania do Najświętszej Panny .......................................................................... 29
––––––––
2
KATECHIZM MNIEJSZY
CZYLI
NAUKA CHRZEŚCIJAŃSKA
KRÓTKO ZEBRANA I UŁOŻONA
Z ROZKAZU
KLEMENSA VIII PAPIEŻA
PRZEZ
K
ARDYNAŁA
R
OBERTA
B
ELLARMINA
––––––––
KLEMENS VIII PAPIEŻ
NA PRZYSZŁĄ RZECZY PAMIĄTKĘ
Pasterska Rzymskiego Biskupa pieczołowitość, itd. Gdy przeto itd. Nową
Książkę Nauki Chrześcijańskiej, przez ukochanego Syna Roberta Bellarmina,
Kapłana S. J., z rozkazu naszego pisaną, wydać i drukiem ogłosić rozkazaliśmy,
itd. UPOMINAMY w Panu, czcigodnych Patriarchów, Arcybiskupów,
Biskupów i ukochanych synów Wikariuszów ich, tudzież Opatów, Proboszczów
wszystkich, gdziekolwiek istniejących, i wszystkich, do których to należy, iżby,
o ile to przez nich stać się może, do nauczania Nauki Chrześcijańskiej we
wszelkich Kościołach, Diecezjach, Parafiach, do każdego z nich w
szczególności należących, wspomnioną Książkę, (jak się to rzekło)
potwierdzoną, i z rozkazu naszego wydaną, przyjęli, i używali, tudzież iżby była
przyjętą i używaną starali się, czynili, itd. Bez względu, itd.
Dan w Ferrarze, pod Pierścieniem Rybaka, dnia 15 lipca 1598. Papiestwa
Naszego Roku siódmego.
MARCELLUS VESTRIUS BARBIANUS.
–––––––––––
3
UWAGA
W nauczaniu Nauki Chrześcijańskiej, należy mieć wzgląd na dwie główne
rzeczy: 1° Na potrzebę, to jest na to, co każdy do zbawienia koniecznie umieć
powinien; 2° na zdolność, to jest, na pojętność tych których nauczać mamy.
Ze względu na potrzebę; każdy potrzebuje i powinien umieć koniecznie,
przynajmniej cztery następujące rzeczy:
1. Skład Apostolski; ażeby wiedział w co ma wierzyć.
2. Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie, to jest Ojcze nasz, i
Zdrowaś Maryjo; ażeby wiedział, czego się ma spodziewać, od kogo się ma
spodziewać, i do kogo ma się uciekać dla otrzymania tego czego spodziewać się
powinien. Chociaż umienie Składu Apostolskiego jest z porządku pierwszym,
nie ganimy wszakże zwyczaju nauczania dzieci małych pierwej Ojcze nasz i
Zdrowaś Maryjo, aniżeli Wierzę w Boga, które jest dłuższe i do spamiętania
trudniejsze.
3. Dziesięcioro Bożego Przykazania, tudzież Przykazania Kościelne:
jedne bowiem i drugie obowiązują wszystkich, i służą wszystkim do tego, aby
każdy wiedział, co ma czynić a czego nie czynić, zgodnie z miłością Boga i z
miłością bliźniego.
4. Siedem Sakramentów, które są środkami ustanowionymi przez Boga,
do otrzymywania grzechów odpuszczenia, tudzież do nabywania,
zachowywania i pomnażania w nas łaski Bożej i Darów Niebieskich, a
mianowicie Wiary, Nadziei i Miłości.
Katechizm ułożony z rozkazu Soboru Trydenckiego, mający bez
wątpienia najwyższą powagę, zawiera tylko wykład tych czterech rzeczy, zdaje
się wszakże, iż można z pożytkiem dodać do nich niektóre inne, jako to: Cnoty
główne, które są źródłami dobrych uczynków; Uczynki miłosierne Bogu
najmilsze; Grzechy, które, podług wyrażenia Pisma Świętego, wołają o pomstę
do Boga; Rady Ewangeliczne; Cztery ostatnie rzeczy człowieka; i Tajemnice
Różańca Świętego.
4
O innych rzeczach, w tym początkowym Katechizmie, lepiej zamilczeć;
bo albo są przytrudne, albo na mało przydatne, obciążające pamięć, i przez
uczonych nawet na pamięć nieumiane. Zresztą, inne są rzeczy które dziateczki i
prostaczkowie na pamięć umieć powinni; inne zaś te, które znać i umieć
powinni ci którzy im wykładają Naukę Chrześcijańską. A przeto, naprzód
spiszemy to wszystko co potrzeba umieć na pamięć: a następnie ułożymy
obszerniejszy wykład Nauki Chrześcijańskiej, przeznaczony mianowicie dla
tych którzy nauczać jej mają, a jednak dostępny pojęciu każdego.
–––––––––––
MODLITWA PRZED NAUKĄ
W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.
Wszystkie sprawy nasze, prosimy Cię Panie, natchnieniem Twoim
uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza, zawsze się
od Ciebie poczynała, i w Tobie kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.
–––––––
MODLITWA PO NAUCE
W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.
Dzięki Ci składamy, Wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa
Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin