Wandalizm-wobec-dziedzictwa-naturalnego-i-kulturowego.pdf

(2107 KB) Pobierz
Wandalizm wobec dziedzictwa
naturalnego i kulturowego
POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ
Wiesława Pływaczewskiego
Szymona Buczyńskiego
OLSZTYN 2015
Redakcja naukowa:
Dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM
Mgr Szymon Michał Buczyński
Recenzent:
Dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk, prof. UwB
Redakcja techniczna:
Mgr Maciej Duda
Tłumaczenie:
Mgr Joanna Narodowska
Projekt okładki:
Mgr Piotr Chorbot
Wydawca:
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
www.uwm.edu.pl/kryminologia
Copyright © by Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Zdjęcie na pierwszej stronie: Tomaszkowo k. Olsztyna – przykład niezdewastowanego
krajobrazu warmińskiego (fot. Anna Pływaczewska-Mystkowska)
Druk i oprawa:
Zakład Poligraficzny
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Nakład: 100 egz.
Objętość: 15 ark. wyd.
ISBN: 978-83-62383-56-6
OLSZTYN 2015
Sygnowana przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej seria wydawnicza
Kryminologia wobec współczesnych form i technik przestępczych
obejmuje następujące pozycje:
1.
Handel ludźmi - współczesne niewolnictwo,
Wiesław Pływaczewski (red.), Olsztyn 2006.
2.
Wybrane zagadnienia kryminologii,
Wiesław Pływaczewski (red.), Olsztyn 2007.
3.
Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych,
Grażyna Kędzierska, Wiesław Pływaczewski (red.), Olsztyn 2010.
4.
Organized Crime and Terrorism - Reasons, Manifestations, Counteractions,
Wiesław Pływaczewski (red.), Olsztyn 2011.
5.
Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych,
Monika Kotowska, Wiesław Pływaczewski (red.), Olsztyn 2011.
6.
Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska,
Wiesław Pływaczewski (red.), Olsztyn 2012.
7.
Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania,
Wiesław Pływaczewski, Piotr Chlebowicz (red.), Olsztyn 2012.
8.
Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna,
Wiesław Pływaczewski, Szymon Michał Buczyński (red.), Olsztyn 2013.
9.
Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych,
Wiesław Pływaczewski, Maciej Duda (red.), Olsztyn 2013.
10.
Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości
przeciwdziałania,
Piotr Chlebowicz (red.), Olsztyn 2013.
11.
Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie,
Wiesław Pływaczewski, Paweł Lubiewski (red.), Olsztyn 2014.
12.
Nielegalny
obrót
wyrobami
tytoniowymi.
Taktyczno-techniczne
aspekty
przeciwdziałania zjawisku,
Wiesław Pływaczewski, Maciej Duda (red.),
Szczytno 2014.
13.
Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
Wiesław Pływaczewski, Szymon Michał Buczyński (red.), Olsztyn 2015.
SPIS TREŚCI
Contents
Wprowadzenie do problematyki ochrony dziedzictwa narodowego
Introduction to the national heritage protection paradigm
(Wiesław
Pływaczewski, Szymon Michał Buczyński)...…....….…….………….............6
ROZDZIAŁ I. Degradacja krajobrazu jako szczególna forma wandalizmu
ekologicznego – kontrowersje wokół lokalizacji farm wiatrowych
na obszarach wyróżniających się cennymi walorami naturalnymi
i kulturowymi
Degradation of the landscape as a particular form of ecological
vandalism – controversies over the location of wind farms in the areas
of natural and cultural values
(Wiesław
Pływaczewski)……..……………………….........................13
ROZDZIAŁ II. Kreatywność a prawa własności – kontrola i wolność
w cyberprzestrzeni
Creativity and intellectual property rights – control and freedom
in cyberspace
(Krzysztof
Dariusz Szatrawski)……...………...………...…………..40
ROZDZIAŁ III. Karnoprawna ochrona zabytków architektury
Penal protection of architecture monuments
(Bartłomiej
Gadecki)....………............................................................50
ROZDZIAŁ IV. O ochronie dóbr kultury w ustawodawstwie Kościoła
Rzymskokatolickiego
About the protection of cultural heritage in the legislation of the
Roman Catholic Church
(ks.
Jacek Wojtkowski)…………………………...….........................61
ROZDZIAŁ V. Dzieło sztuki – miejsce – pamięć
Work of art – place – memory
(Ewa
Gładkowska)……..……...….......................................................77
ROZDZIAŁ VI. Ikony – falsyfikaty, przemyty, kradzieże, destrukcje
Icons – falsifications, smugglings, thefts, destructions
(Grażyna
Kobrzeniecka-Sikorska)..…………………........................85
ROZDZIAŁ VII. Uliczni muzycy w kontekście teorii miejsca i przestrzeni publicznej
Street musicians within the context of the theory of public place
and space
(Alicja
Tupieka-Buszmak)…………...…............................................92
ROZDZIAŁ VIII. Analiza kryminalna i jej rola w sprawie kradzieży zabytkowego
napisu „Arbeit macht frei”
Criminal analysis and its role in the case of theft of the monumental
inscription "Arbeit macht frei"
(Klaudia
Łuka, Maciej Duda).………..……...…..……………........101
ROZDZIAŁ IX. Wandalizm dzieł sztuki jako zjawisko naruszające ład społeczny
Vandalism of the works of art as a phenomenon affecting the social
order
(Adriana
Emilia Pływaczewska)..............................……………......109
ROZDZIAŁ X. Aksjologiczne podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego w
wybranych aktach prawnych
Axiological basis of cultural heritage protection in selected legislation
(Szymon
Michał Buczyński, Joanna Narodowska)….….................121
ROZDZIAŁ XI. Wandalizm zabytków – aspekty prawne, wybrane przykłady
Vandalism of monument – legal aspects, selected examples
(Natalia
Dąbkowska, Agata Szumkowska)..…….………………....138
ROZDZIAŁ XII. Sztuka jako prowokacja. Akty wandalizmu wobec dzieł sztuki
Art as a provocation. Acts of vandalism against works of art
(Łukasz
Szumkowski, Arkadiusz Tomczyk)…................................151
ROZDZIAŁ XIII. Grabież i niszczenie polskiej kultury przez nazistów w czasie
II wojny światowej
Depredation and destruction of polish pieces by nazis during Second
World War
(Kamila
Duszak)..….……………………….……….….…...…...….159
ROZDZIAŁ XIV. Agresja w ujęciu psychologicznym
Aggression in psychological terms
(Joanna
Kuczewska)..….…..….…………….….…………...…...….168
WYBRANA LITERATURA OPRACOWANYCH ZAGADNIEŃ
Chosen literature…………………..………………………………………….………....177
Zgłoś jeśli naruszono regulamin